Search the Community

Filteri pretrage


 Filteri pretrage

Sadržaj sa tagom 'deciji'

Found 1 result


Rezultati

 1. Post na Dečiji dodatak u Dečiji dodatak

  By Ana*, posted
  Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva.

  Deca za koju se ostvaruje pravo ne mogu biti starija od 19 godina i moraju se redovno školovati u školama koje su u sistemu škola Republike Srbije. Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu. Podnosilac zahteva i članovi domaćinstva mogu posedovati poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva. Podnosilac zahteva i članovi porodice ne mogu posedovati novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

  Od uticaja na ostvarivanje prava na dečiji dodatak su prihodi ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva.

  Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za zahteve podnete u novembru 2007. godine iznosi 4.943,74 dinara a za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta ometenog u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu (uvećani cenzus) iznosi 5.932,48 dinara.

  Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede za mešovito domaićnstvo (prihodi po nekom osnovu i prihodi od poljoprivrede) iznosi redovni 2,35 odnosno uvećani cenzus 2,82 dinara po članu domaćinstva.

  Cenzus za ostvarene prihode isključivo od poljoprivrede iznosi redovni 5,49 odnosno uvećani cenzus 6,58 dinara po članu domaćinstva.

  Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se u opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:

  - fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
  - fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
  - fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
  - fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
  - potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
  - potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
  - poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
  - dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
  - školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvreda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
  - dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
  - fotokopija kartice tekućeg računa.

  Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:

  - akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
  - akt o produženju roditeljskog prava;
  - dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja ( izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove),
  - dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).


  Isplata dečijeg dodatka vrši se na tekući račun Poštanske štedionice a korisnicima koji ga nemaju službenim putem otvara se poseban račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

  Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

  Izvor: Ministarstvo rada i socijalne politike